Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment
 Conferentie van de Parlementen van de Europese Unie tegen het witwassen

7 et 8 février 2002 - Paris - Assemblée nationale

Photos

                                                                                   

Verklaring van Parijs tegen het witwassen van kapitaal
Slotverklaring van de Conferentie van de Parlementen van de Europese Unie tegen het witwassen

PREAMBULE

1 Het witwassen van kapitaal van criminele oorsprong en de financiële misdaad hebben zich gestaag ontwikkeld de afgelopen jaren, door gebruik te maken van de mogelijkheden die geboden worden door de mondialisering van de financiële markten ; dit betekent een directe bedreiging voor de stabiliteit van de economie in haar geheel maar ook voor de veiligheid van onze democratische samenlevingen.

2 De financiering van het terrorisme berust op zeer uiteenlopende systemen, waarvan sommigen deel uit maken van de legale economie maar het is genoodzaakt om de zelfde instrumenten te hanteren als het geheel van de georganiseerde misdaad.

3 Zonder een algehele en gecoördineerde actie van de Staten, zullen de autoriteiten en diensten belast met de preventie en bestrijding nooit zo snel en efficiënt kunnen strijden tegen diegenen die zij achtervolgen.

4 Europa moet een vlekkeloos voorbeeld zijn in de strijd tegen het witwassen van kapitaal en het gebruik van het financieel systeem door criminele netwerken, zelfs indien de doeltreffendheid van de actie ook afhangt van het bewustwordingsproces en de steun van alle ontwikkelde landen samen.

5 Het voortbestaan van juridische mechanismen die de ondoorzichtigheid van financiële transacties laten voortduren, het gebruik van ‘zwarte gaten’ in het internationaal financieel systeem, het gebrek aan samenwerking tussen de Lidstaten van de Europese Unie, kan niet langer getolereerd worden.

6 De Europese Unie heeft echter niet stil gezeten aangezien zij de richtlijn tegen het witwassen heeft herzien en zij onophoudelijk heeft gewerkt aan de versterking van het politiëel en justitiëel Europa dat achter blijft bij het economisch en monetair Europa.

7 Het onlangs bereikte politieke akkoord over het Europees aanhoudingsbevel, zou de doeltreffendheid van de strijd tegen het terrorisme en de financiële misdaad moeten vergroten,

mits snel toegepast.

  1. In een verbreed kader, heeft de Financiële actiegroep tegen het witwassen van kapitaal de analyses van het fenomeen verfijnd en de criteria gedefinieerd ter identificatie van die landen en gebieden die niet tot samenwerking bereid zijn of ter opsporing van de lacunes in de voorzieningen van wel bereidwillige landen.

9 De nationale parlementen, verkozen volgens het algemeen kiesrecht, moeten noodzakelijkerwijze de harmonisatie van de wetgevingen en de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie bewerkstelligen en oriënteren, in naleving van de bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, als ook met respect voor de verschillen van de nationale rechtsstelsels

  1. Na een debat waar vele Europese deskundigen, parlementariërs, academici en vakmensen, aan deel hebben genomen, heeft de Conferentie van parlementen van de Europese Unie vier thema’s verkozen en een aantal voorstellen voor concrete maatregelen gedaan ter verbetering van de doeltreffendheid van de strijd tegen het witwassen van geld.

10bis. De Conferentie van de Parlementen van de Europese Unie tegen het witwassen heeft besloten regelmatig bijeen te komen om aan de maatregelen die zij voorgesteld heeft tijdens haar oprichtingssessie, gevolg te kunnen geven en deze aan te passen.

Thema n° 1 : De transparantie van kapitaalbewegingen

11 Een efficiënte strijd tegen het witwassen en de financiële misdaad vereist dat men eerder verrichte kapitaalbewegingen kan natrekken.De traceerbaarheid van de handelingen en de opdrachtgevers is dus een eerste vereiste maar zij stuit op een aantal obstakels, waaronder :

12 de ondoorzichtigheid van sommige juridische eenheden (trusts, firma’s, stichtingen, commanditaire vennootschappen) en de anonieme nummerrekening.

13 ontoegankelijkheid voor onderzoeker tot de verschillende beroepsgeheimen waaronder het bankgeheim.

14 het functioneren van bepaalde internationale financiële diensten (storten van geld, clearing, overschrijvingen tussen banken), waarbij het niet altijd mogelijk is de opdrachtgever te identificeren.

Voorstellen :

15. Systematische melding bij de financiële inlichtingendienst voorzien bij operaties met fiduciaire of aanverwante geldmiddelen, in geval dat de economisch rechthebbende niet geïdentificeerd kan worden.

16. Reglementeren van de vorm van trusts (gestandaardiseerde documentatie, verbod op verdachte clausules).

17. De verplichting voorzien om alle trusts op te nemen op een centraal register en de begunstigden te identificeren.

18. Harmoniseren van de procedures ter opheffing van de beroepsgeheimen.

19. De financiële inlichtingendiensten moeten algemene toegang krijgen tot de informatie waar de financiële instellingen over beschikken.

20. Oprichten van een centraal register van bankrekeningen

21. Het, op wereldniveau, standaardiseren van de identificatie van de opdrachtgever bij internationale financiële opdrachten (geldstortingen, clearing, overschrijvingen tussen banken).

22 Bij financiële transacties per Internet moet de identificatie van de opdrachtgever door de toegangverlener worden voorzien.

Thema n°2 : Sancties tegen landen en gebieden die niet meewerken.

23 De identificatie van de landen en gebieden die geen medewerking verlenen valt onder de bevoegdheid van de Financiële actiegroep tegen witwassen van kapitaal (GAFI) wiens 40 aanbevelingen de internationale referentienorm vormen. Deze procedure moet een objectieve evaluatie garanderen.

24 Het opleggen en uitvoeren van sancties wordt momenteel door de Staten gedaan.Een gecoördineerde actie van de Europese Unie op dit gebied kan de doeltreffendheid van de sancties alleen maar vergroten.

Voorstellen :

25 Het versterken van de plicht die de financiële instanties dragen om de economisch rechthebbende te identificeren voor dat er betrekkingen worden aangegaan met particulieren of instellingen uit deze landen en gebieden.

26 Versterken van de meldingsmechanismen of een systematische melding voorzien bij de financiële inlichtingendienst ingeval van financiële transacties met deze landen of gebieden.

27 Versterken van prudentiële ratio van toepassing op financiële transacties met deze landen en gebieden.

28 Voorwaarden opleggen aan, beperken, extra belasten of verbieden van transacties met particulieren of instellingen gevestigd in deze landen of gebieden.

29 Verbod op het openen van filialen, bijkantoren of vertegenwoordigingen door instellingen van de lidstaten van de Europese Unie in deze landen of gebieden of om aldaar correspondenten rekeningen te openen.

30 Verbod aan die financiële instellingen waarvan de hoofdzetel gevestigd is in deze landen of gebieden om filialen, bijkantoren of vertegenwoordigingen te openen in de Europese Unie, of om er correspondenten rekeningen te houden.

Thema n° 3 : Justitiële, politiële en bestuurlijke samenwerking

31 De strijd tegen het witwassen van geld, en de financiële misdaad vereist noodzakelijker wijze een justitiële, politiële en bestuurlijke samenwerking aangezien deze vorm van misdaad volstrekt wereldomvattend wordt.

32. Geldwitwaspraktijken zijn gebaseerd op economische en financiële constructies die grensoverschrijdend zijn.

33 De Egmont-groep heeft de basis gelegd voor een bestuurlijke samenwerking tussen de financiële inlichtingendiensten, en de oprichting van het Europees Bureau voor Fraude Bestrijding biedt een eerst Europees antwoord. Desondanks is de politiële en justitiële samenwerking minder ver gevorderd.

34 Om deze samenwerking te verbeteren hebben verscheidene internationale instanties (VN, OESO, Raad van Europa, Europese Unie) de Staten conventies ter ondertekening voorgelegd . Naast de noodzakelijke ratificatie van deze teksten, die vaak vergezeld gaan met uitzonderingen, is hun toepassing niet optimaal.

35 De Europese Unie heeft zich regelmatig ingezet voor een dergelijke samenwerkingIn die geest, heeft de Europese Raad van Tampere juist de oprichting van Eurojust aangekondigd. Op de zelfde wijze, is het onlangs bereikte akkoord over het Europees aanhoudingsbevel een belangrijke etappe die in de komende jaren moet worden versterkt.

Propositions :

36 Versterken van de uitwisseling van informatie tussen de financiële inlichtingendiensten.

37 Ratificeren, toepassen en versterken van de coherentie van de internationale onventies ter vereenvoudiging van de justitiële samenwerking, en ter bestrijding van het witwassen en van de criminele organisaties.

38 Harmoniseren van aanklachten inzake financiële misdaad.

  1. Instellen van het verdelen van de bewijslast van de criminele oorsprong van

kapitaal, in naleving van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

40 Harmoniseren van de strafrechtelijke sancties door met name de voorkeur te geven aan inbeslagneming van de inkomsten van de misdaad en het witwasinstrument.

41. Wederzijds erkennen van besluiten tot blokkering, inbeslagneming en verbeurdverklaring van onrechtmatig verkregen goed en tussen de Staten een verdeelmechanisme voorzien voor goederen die verbeurdverklaard zijn na internationale samenwerking.

42. Zorgdragen voor een snelle toepassing van het Europees aanhoudingsbevel, met name wat betreft de financiële misdaad.

43 Versterken van de operationele aard van Eurojust, door het mogelijk te maken om, naast de informatieuitwisseling, de bevoegde nationale autoriteiten te verzoeken vervolgingen in te zetten en uit te voeren, hen bij te staan in deze en onderzoeken te coördineren.

Thema n° 4 : Prudentiële regels

44 De wereldomvattende deregulering van de kapitaalmarkten heeft de preventie van het witwassen en de financiële misdaad bemoeilijkt, met name door de groei en de versnelling van het internationaal financieel verkeer wat daar uit voortvloeit. De financiële globalisatie is gepaard gegaan met steeds meer geperfectioneerde technieken en beroepen waardoor een versterking van de prudentiële normen en deontologische verplichtingen van de markten nodig is.

45 Deze uitbreiding van de controle en van de financiële regelgeving zou het geheel van financiële en juridische dienstverleners, als ook de internationale netwerken moeten betreffen, of deze nauw traditioneel of informeel (van het ‘Hawala’ type) zijn, of daarintegen, juist zeer geïntegreerd zijn op de internationale kapitaalmarkt ( geldstortingen, clearing, en overschrijvingen tussen banken).

Voorstellen :

46 Beperken van kontante betalingen boven een bepaald bedrag

47 De regelgevende autoriteit voor financiële diensten moet een verplichte vergunning instellen voor :

48 makelaars die deel uit maken van een netwerk van geld of waardepapieren transfers, hierbij inbegrepen de traditionele, informele of parallelle netwerken ;

  1. Makelaars in het oprichten van vennootschappen ;
  2. Wisselkantoren ;
  3. Financiële bemiddelaars die werken via Internet.

52 Indien nodig moet op internationaal vlak, de prudentiële controle en de regelgeving versterkt worden wat betreft de activiteiten van de clearing-maatschappijen en die ondernemingen die zich bezig houden met de uitbetaling en afgifte van geld en waardepapieren.

  1. Die beroepen die hun toezichthoudende verplichtingen kennelijk niet nakomen moeten strafrechtelijke sancties opgelegd kunnen krijgen.